DPS Jedlina - tlo
Widok standardowy Widok dla słabowidzących Czcionka standardowa Czcionka średnia Czcionka duża Drukuj

RODO

 

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania

 

danych osobowych RODO w  Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Jedlina”, kontakt: ul. Jedlina 12, 05-319 Mienia, tel.25-757-09-49, reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”.

 

 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej „Jedlina” można kontaktować się po adresem: inspektor@pcpr-minskmaz.pl

 

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej tj. w szczególności zapewnienia mieszkańcom DPS opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, świadczenie usług opiekuńczych ,a także innych obowiązków prawnych związanych z działalnością Administratora np. związanych z rachunkowością.
Podstawy prawne przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit.b, g,h RODO w szczególności w zw. z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.
Następnie dane będą przetwarzane w celu archiwalnym, (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych).

 

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Jedlina”, ograny władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne na zlecenie organów władzy publicznej i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z DPS przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Dom Pomocy Społecznych „Jedlina” przez Dyrektora.

 

 5. Dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzyna-rodowej.

 

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania oraz przez czas nie dłuższy niż wynikający z odrębnych przepisów, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt. 3.

 

 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 

 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania.

 

 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania.

 

 11. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                  

 

 
Klauzula_informacyjna.pdf
Created by Arisco - logo
Copyright © 2020 DPS Jedlina. Wszelkie prawa zastrzeżone